De naam van de instelling
Naam: Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten Nederland
Afkorting: VCMS Nederland
Naam (Engels): Dutch Surgical Society for Medical Students

RSIN
KvK: 63950286
RSIN: 855465657
Bankrekeningnummer: NL40 INGB 0007 9990 84

Postadres van de instelling
t.n.v. VCMS Nederland
V.O.C.-plein 16
3024 SV Rotterdam

Contactgegevens van de instelling
Emailadres: nederland@vcms.nl
Telefoonnummer: +31 6 53 95 01 21

Doelstelling van de ANBI
De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van en bijdragen aan de verdieping en verbreding van het chirurgisch onderwijs aan de academisch medische centra in Nederland, het bevorderen van chirurgische kennis, vaardigheden in de medische praktijk en onderzoek, met het uiteindelijke doel het bevorderen van de (chirurgische) gezondheidszorg, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het (doen) organiseren van evenementen, bijeenkomsten, workshops, congressen en/of cursussen, al dan niet in samenwerking met een of meer afdelingen;
 • extra onderwijs aan te bieden in alle chirurgische disciplines, al dan niet in samenwerking met een of meer afdelingen;
 • het onderhouden van contacten met de academisch medisch centra in Nederland en de aan die academisch medisch centra gelieerde universiteiten;
 • adviseren, stimuleren en controleren van de aan de vereniging verbonden afdelingen;
 • het werven van fondsen en anderszins verkrijgen van geldmiddelen;
 • al hetgeen te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Zie actueel beleidsplan 2019-2023 in de jaarstukken.

Overige documentatie is opvraagbaar bij VCMS Nederland, via: nederland@vcms.nl

De manier waarop de instelling geld werft
Onze gelden zullen voornamelijk gewonnen worden door:

 1. lidmaatschapsgelden;
 2. fondsen;
 3. sponsoring;
 4. donaties.

Andere mogelijke vormen van inkomsten zullen onder andere bestaan uit kaartverkoop voor specifieke activiteiten onder de leden, interest over vermogen van VCMS en inkomsten uit sociale media.

Het beheer van het vermogen van de instelling
De ontvangen gelden, fondsen, sponsoring en donaties die het gevormde vermogen bepalen wordt beheerd door het bestuur van VCMS Nederland als uitvoerend orgaan en de uitgaven zullen voorafgaand worden goedgekeurd door een algemene ledenvergadering. Hierbij zal er een balans worden gemaakt tussen doelmatigheid, zuinigheid/spaarzaamheid en duurzaamheid voor de verschillende activiteiten, waarbij het inhoudelijke element de boventoon voert. Het is bij een vereniging als VCMS van belang dat ‘om niet’ diensten en eventueel goederen verstrekt worden aan de vereniging, om een zo groot mogelijke zekerheid te waarborgen, waarbij eventuele uitgaven in een later stadium van het proces om het uiteindelijke doel te bereiken bij voorbaat niet uitgesloten worden.

De vereniging geeft donateurs de mogelijkheid aan te geven of een donatie ten goede moet komen van het uiteindelijke doel of dat de donatie de (administratieve) kosten die op weg naar het doel gemaakt worden kunnen dekken.
Fondsen die worden geworven worden naar aanleiding van de gestelde doelstelling passend worden beheerd. Zoals eerder vermeld is de Algemene Ledenvergadering (ALV) met de taak belast om te bepalen hoe het verkregen vermogen met de doelstelling van VCMS wordt uitgegeven. De fondsen zullen naar aanleiding van de afspraken passend worden beheerd.
Fondsen en vermogen wordt vooralsnog niet belegd, omdat liquiditeit nu belangrijker is. Mocht het vermogen snel groeien wordt ook hier weer een passende oplossing voor gezocht. Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel bij de besluiten met betrekking tot het beheerd van de aan de vereniging beschikbare fondsen.

De besteding van het vermogen van de instelling en het beloningsbeleid
Zoals hierboven reeds aangegeven, worden bestedingen van de vereniging door de ALV genomen en uitgevoerd door het bestuur van VCMS Nederland. Van de personen betrokken bij het project wordt een zekere mate van goodwill verwacht, waarbij voor aanvang van eventuele werkzaamheden duidelijk gemaakt wordt dat de werkzaamheden om niet zullen gebeuren, waarbij slechts sporadisch in overleg met het bestuur of in een ALV zal worden overgegaan tot het vergoeden van eventuele declaraties. Bestedingen worden enkel gedaan wanneer zij direct toegevoegde waarde hebben voor VCMS.

Mocht de vereniging worden ontbonden, dan wordt, zoals in de statuten staat opgenomen, het tot dan toe opgebouwde vermogen, indien positief, geschonken worden aan soortgelijke initiatieven met eenzelfde doelstelling.

De functie van de bestuurders
Het bestuur VCMS Nederland bestaat in 2023-2025 uit:

Bob Schultze, voorzitter
Bregje de Louweren, secretaris
Deli Winter, penningmeester/ vice-voorzitter
Jelle Rozendaal, commissaris acquisitie
Carmen Moes, commissaris activiteiten
Emma Schouten, commissaris onderwijs
Manelly Haji Hosseini Buiki, commissaris public relations

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op het moment van schrijven staat er naast alle activiteiten van de VCMS Nederland Master Academy en van de acht bachelorafdelingen (met een minimum van 8 activiteiten per afdeling per jaar) een landelijk symposium: ‘De chirurgie onder het Mes’ dat heeft plaatsgevonden op 18 maart 2023. 

Een verslag van de uitgeoefende landelijke activiteiten is opgenomen in het jaarverslag 2020-2021; zie hiervoor de jaarstukken 

Overige documentatie is opvraagbaar bij VCMS Nederland, via: nederland@vcms.nl

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur vervullen zijn of haar functies volledig op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding en/of vacatiegeld, middelijk noch onmiddellijk.  Hierbij zijn gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging uitgezonderd. In de bestuursvergadering 17 oktober 2015, te Utrecht is besloten dat gemaakte reiskosten door de bestuursleden niet declarabel zijn (notulen ‘NNL-001-001-004’). De andere gemaakte kosten kunnen als declaratie worden ingeleverd bij de penningmeester. Daarnaast zijn en worden er geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden. VCMS Nederland heeft noch directie noch personeel in dienst.

Een financiële verantwoording
Een uitgebreide financiële verantwoording kunt u vinden in het financieel jaarverslag van de vereniging (jaarverslag 2020-2021) welke bestaat uit:

 • Resultatenrekening 2020-2021
 • Balans per ultimo financieel jaargang 2020-2021
 • Toelichting op de financiële stukken

Tevens is de begroting 2021-2022 met toelichting over de geplande uitgaven in PDF-format te vinden in de jaarstukken.

Overige documentatie is opvraagbaar bij VCMS Nederland, via: nederland@vcms.nl)