Doelstellingen

De missie van de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten is het bieden van extracurriculair onderwijs in de chirurgische specialismen aan geneeskundestudenten. Voor VCMS Nederland zijn zes subdoelstellingen te onderscheiden. De actualiteit van deze doelstellingen wordt ieder jaar geëvalueerd in de algemene ledenvergadering (ALV). Zo nodig kunnen deze doelstellingen daar aangepast worden.

VCMS Nederland streeft ernaar om:

1. De VCMS-afdelingen te adviseren, controleren, verbinden en voor te lichten

Dit houdt in dat VCMS Nederland eenheid bevordert tussen de VCMS-afdelingen. VCMS Nederland adviseert de afdelingen en stimuleert kennisoverdracht tussen deze afdelingen om het functioneren te optimaliseren. VCMS Nederland fungeert als steunpilaar voor de afdelingen; zij waarborgt de continuïteit en uniformiteit. Het doel van het controlerende beleid is het garanderen dat aan de kwaliteits- en kwantiteitseisen van afzonderlijke afdelingen wordt voldaan. Deze eisen worden getoetst en gevalideerd en voorafgaand aan de bestuursperiode voorgelegd aan de afdelingen in een ALV. Daarnaast zorgt VCMS Nederland dat afdelingen met elkaar verbonden worden door middel van het organiseren van landelijke activiteiten en het stimuleren van onderlinge samenwerking.

2. Alle leden in contact te brengen met chirurgen uit verschillende disciplines en andere aanverwante specialismen

VCMS Nederland streeft ernaar om haar leden een duidelijk beeld te geven van alle chirurgische en aanverwante specialismen en de opleiding daartoe, zodat de leden al tijdens hun studie een realistisch beeld kunnen vormen van genoemde specialismen. VCMS Nederland beoogt dit door afdelingen te stimuleren een grote variëteit van chirurgische en aanverwante specialismen aan bod te laten komen tijdens het onderwijs. Zelf bewerkstelligt zij dit bij het organiseren van de VCMS Master Academy. Evenwel tracht zij dit te realiseren door landelijke activiteiten te organiseren, activiteiten te bezoeken die zijn georganiseerd vanuit de verschillende beroepsverenigingen en door middel van multicenter onderzoeksprojecten die met behulp van VCMS Nederland gemakkelijker gevormd dan wel voortgezet kunnen worden.

3. Het interpreteren van en participeren in medisch en chirurgisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek onder de leden te bevorderen

VCMS-breed wordt gepoogd dit doel tijdens onderwijsactiviteiten te behalen door wetenschappelijke literatuur te behandelen en aandacht te vragen voor de ‘evidence-based’- benadering van de chirurgie. Binnen de VCMS Master Academy wordt meer nadruk gelegd op het belang en de consequenties van wetenschap binnen de chirurgie en wordt de benodigde kennis geboden om hierin te kunnen participeren. Het belangrijkste onderdeel is het faciliteren van een landelijk platform om wetenschappers en studentonderzoekers met elkaar in contact te brengen, ter bevordering van (grootschalig) onderzoek. Onder andere tijdens symposia en onderwijs georganiseerd vanuit VCMS Nederland wordt, naast aan gastsprekers, ook aan de leden de gelegenheid geboden hun onderzoek te presenteren. VCMS Nederland moedigt de VCMS-afdelingen aan tot het creëren van meer mogelijkheden tot participatie in onderzoek voor haar leden.

4. Een financiële buffer te creëren ter waarborging van het bestaan van zowel VCMS Nederland als de VCMS-afdelingen

Het streven is om een financiële buffer te creëren met als eerste doel het ondersteunen van de VCMS-afdelingen die in financiële nood verkeren om zo de continuïteit van de afdelingen te waarborgen. Daarnaast biedt dit mogelijkheden tot het maken van langetermijn investeringen, het organiseren van congressen en het inhuren van externe partijen voor workshops en masterclasses.

5. Het creëren van VCMS-brede uniformiteit

VCMS Nederland streeft naar uniformiteit in het onderwijs dat door haar afdelingen wordt verzorgd. Gezien curricula van verschillende faculteiten de chirurgische vakken op verschillende wijze incorporeren, is inhoudelijke uniformiteit van een afdelingsonderwijsjaar niet wenselijk. Deze zou namelijk voorbijgaan aan de faculteit-specifieke kennislacunes die er bij leden bestaan. Er wordt dus gestreefd naar een functionele uniformiteit. Het doel hiervan is het behalen van een overeenkomstig VCMS-breed kennisniveau wat van een lid, dat een bepaald aantal jaar bij een willekeurige VCMS-afdeling lid is geweest, verwacht mag worden. Ook zal er op termijn een arsenaal worden ontwikkeld van chirurgische onderwerpen die een VCMS-lid moet beheersen. In welke mate een bepaald onderwerp in een afdelingsprogramma aan bod dient te komen, zal logischerwijs afhangen van de mate waarin het faculteit- specifieke curriculum dit onderwerp behandeld.

6. Betrokkenheid en samenwerking te creëren binnen VCMS Nederland

De vereniging moedigt betrokkenheid en samenwerking aan door haar leden op de hoogte te stellen van de landelijke structuur van VCMS en door het promoten van landelijke activiteiten. Verder wordt een beleid gevoerd waarin een leertraject over meerdere jaren aangemoedigd wordt door een opbouwende samenstelling van het onderwijsprogramma. Andere initiatieven van het bestuur van VCMS Nederland, de afdelingsbesturen en de VCMS-leden zullen worden gestimuleerd en worden besproken in een ALV of een bestuursvergadering.

Verdere toelichting van deze doelstellingen staat vermeld in het actuele beleidsplan 2019-2023 van VCMS Nederland. Zie hiervoor de jaarstukken.